top of page

תקנון האתר

ביטול תרומה:
ניתן לבטל תרומות בתוך 24 שעות ממועד ביצועם. יש לפנות אל בית העסק בכתב
עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאריך ושעת ביצוע העסקה.


פרטיות
פרטי המשלם/ תורם ופרטי האשראי, נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI ולעולם
לא יועברו לצד ג'.


אחריות:
בית העסק והנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.
בית העסק מתחייב לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.
בית העסק אינו אחראי לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינו בשליטתו.
בית העסק יעביר קבלה / חשבונית לאחר התשלום ע"פ הוראות מס הכנסה.

bottom of page